ПР3: АЛАТКА ЗА ВЛИЈАНИЕ

Целта на резултатот 3 е да развие методологија за влијание, избор на алатки и чекор-по-чекор упатства за да им помогне на корисниците да ги разберат и да ги покажат придобивките од користењето на алатките.

Импакт методологија

КАКО ДА СЕ ПРИСТАПИ КОН КВАНТИФИКАЦИЈАТА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ПРАКТИКИТЕ ЗА НОВИТЕ НАЧИНИ НА РАБОТА?

Новите начини на работа (NWoW) опфаќаат практики на просторно-временска флексибилност - работа на далечина, планирање на работниот простор, флексибилно работно време итн. -, практики на управување - автономија, доверба, учество итн. -) автономни тимови итн.

Во флексибилната работа ќе се најдат такви лостови кои ќе придонесат за намалување на емисиите на CO2, со работа на работните средини.

ВОДИЧ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИ

КОНКРЕТНИ ЧЕКОРИ КАКО ДА РАЗВИВАТЕ И СПРОВЕДЕТЕ ПРАКТИКИ СО КОРИСТЕЊЕ НА АЛАТКИТЕ ЗА НОВИ НАЧИНИ НА РАБОТА

По разбирањето на концептите, терминологијата и практиките за Новите начини на работа (NWoW) и глобалните ЕУ и национални контексти (Белгија, Естонија, Франција и Северна Македонија) за имплементација на нови начини на работа со цел на нулта емисија на јаглерод, Водичот ги објаснува конкретните чекори за тоа како да се развијат и имплементираат практики со користење на алатките развиени во овој проект и како да се користат алатките и патеките за обука во рамките на интерактивната платформа.

Овој водич има за цел да им овозможи на практичарите и професионалците за управување со човечки ресурси, но и на вработените идентификувани како „шампиони на вработени“ за Нови начини на работа (NWoW) во рамките на организациите, со препораки за конкретни активности за кои можат да се залагаат на ниво на раководство и меѓу колегите, обезбедувајќи имплементација на одржливи практики се повеќе потребни во борбата против климатските промени. Служи како суштински ресурс за професионалците и лидерите за човечки ресурси, посветени на поттикнување промени и обезбедување на нивните организации да играат клучна улога во глобалното движење кон одржлива, јаглеродно неутрална иднина.
PROJECT COORDINATOR

Center for Knowledge Management

11. Oktomvri 25,
1000 Skopje, North Macedonia
https://knowledge-center.org
info@knowledge-center.org
NWoW4Net-Zero-opacity50_2.png
Erasmus Logo
NA Logo